• Cerar, Miro and Perenič, Gorazd (eds.) (2001): Nastajanje slovenske ustave – izbor gradiv Komisije za ustavna vprašanja (1990-1991) [The Formation of Slovene Constitution - Selected Documets of the Parliamentary Committee for Constitutional Issues (1990-1991)]. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije.

 • Črnič, Aleš in Lesjak, Gregor (2003): Religious Freedom and Control in Independent Slovenia. Sociology of Religion, 64(3), pp. 349-366.

 • Dragoš, Srečo (2001): Cerkev/država: ločitev ali razločitev [Church/State: Sepration or Diferentiation]. In: Hvala, Ivan (ed.), Država in cerkev: laična država kot jamstvo, pp. 41-56. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

 • Flander, Benjamin (2004); Pozitivna diskriminacija [The Positive Discrimination]. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

 • Flere, Sergej in Kerševan, Marko (1995): Religija in (sodobna) družba [Religion and (Contemporary) Socitey]. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

 • Kaučič, Igor (2002): Načela ustavne ureditve razmerja med državo in cerkvijo v Sloveniji [The Principles of the Constitutional Arrangemens of State and Church Relations in Slovenia]. In: Šelih, Alenka and Pleterski, Janko (eds.): Država in cerkev – izbrani zgodovinski in pravni vidiki, pp. 77-87. Ljubljana: SAZU.

 • Kerševan, Marko (1998): Sporazum s Svetim sedežem in družbeni položaj Rimskokatoliške cerkve [The Agreement With Holy See and Social Status of Roman Catholic Church]. In: Cindrič, Alojz (ed.): Čarnijev zbornik (1931-1996), pp. 78-96. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo.

 • Kerševan, Marko (2004): Religija ni zasebna zadeva [Religion is not a Private Affair]. Teorija in praksa 41(3-4): pp. 561-574.

 • Kerševan Marko (2005): Svoboda za cerkev, svoboda od cerkve [Freedom for the Church and Freedom From the Church]. Ljubljana: Sophia.

 • Legat, Čož Nina Darinka (2001): Pravni položaj verskih skupnosti v Republiki Sloveniji [The Legal Status of Religious Communities in The Republic of Slovenia]. In: Hvala, Ivan (ed.), Država in cerkev: laična država kot jamstvo, pp. 66-69. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

 • Lesjak, Gregor (2003): The Context and some Dilemmas Concerning the Management of the Legal Status of Minority Religions in Slovenia. Vilnius: CESNed.

 • Lesjak Gregor in Črnič, Aleš (2007): O Holy Simplicity! Registering a Religion in Slovenia. State, Religion & Society 35(1): pp. 69-79.

 • Richardson, James T. (ed.) (2004): Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe. New York: Kluwer.

 • Robbers, Gerhad (ed.) (2005): State and Church in the European Union: Second Edition. Baden-Baden: Nomos.

 • Smrke, Marjan (1996): Religija in politika: spremembe v deželah prehoda [Religion and Politics: Changes in Countries in Transition]. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

 • Stres, Anton (1998): Cerkev in država [The Church and State]. Ljubljana: Družina.

 • Štuhec, Ivan (2002): Cerkev po letu devetdeset [The Church After 1990s]. In: Benedik, Metod (ed.): Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju, pp. 311-326. Ljubljana: Družina.

 • Šturm, Lovro (2000): Svoboda religije in prepričanja ter razmerja med državo in verskimi skupnostmi v Sloveniji: pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo [Freedom of Religion and Belief and Relations Between State and Religious Communities in Slovenia: Legal Regulation of State and Church Relations]. V: Šturm, Lovro (ed.), Država in cerkev, pp. 313-360. Ljubljana: Nova revija.

 • Šturm, Lovro (ed.) (2002): Komentar Ustave Republike Slovenije [Commentray on the Constitution of the Republic of Slovenia]. Ljubljana: Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije.

 • Šturm, Lovro and all (2004): Sveto in svetno: pravni vidiki verske svobode [Sacred and Prafane: Legal Viewpoint of Religious Freedom]. Celje: Mohorjeva družba.

 • Šturm, Lovro (2005): State and Church in Slovenia. In: Robbers, Gerhard (ed): Church and State in the Europena Union: Second Edition, pp. 469-90. Baden-Baden: Nomos.
   

The interior of the Seminary Library, Ljubljana, Slovenia.
(Paintings by
Giulio Quaglio, 1721)